Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor retraites van Wombfulness

Deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”) zijn van toepassing op je deelname aan een retraite georganiseerd en gehost door Wombfulness (“Organisator”) voor moeders die ontspanning, inspiratie en persoonlijke groei zoeken (“Retraite”). Door je te registreren en deel te nemen aan de retraite, erken je en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Registratie voor Retraite:

a. Geschiktheid: De zwangerschapsretraite is voor aanstaande moeders die 13 t/m 37 weken zwanger zijn. Je bepaalt zelf of je fit en gezond genoeg bent om deel te nemen. De mama en baby retraite is voor moeders met baby tussen de vier en de 12 maanden. 

b. Registratieprocedure: Om je in te schrijven voor de retraite, moet je het inschrijfformulier van Wombfulness invullen. Je inschrijving moet worden goedgekeurd door Wombfulness en wordt bevestigd na ontvangst van betaling.

c. Juistheid van informatie: Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie tijdens het registratieproces. De organisator is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie die jij hebt verstrekt.

Retraite Kosten:

a. Betaling: De retraitekosten en betalingsgegevens worden vermeld op het registratieformulier. Volledige betaling is verschuldigd bij registratie, tenzij anders aangegeven door de Organisator.

b. Restituties en annuleringen: Restituties zijn mogelijk volgens het restitutiebeleid van de Organisator. Annuleringen of verzoeken om restitutie moeten schriftelijk worden ingediend bij de Organisator. 

Wanneer de deelneemster om wat voor reden dan ook de retreat afzegt, dan krijg je tot één maand van te voren het bedrag van deelname terug minus €27,- administratiekosten. Wanneer je je binnen één maand afmeldt krijg je je aankoopbedrag niet meer terug, tenzij je plekje door iemand anders opgevuld kan worden. Deelneemster kan zelf haar ticket doorverkopen in overleg met Wombfulness. Als Wombfulness voor vervanging zorgt, krijg je je aankoopbedrag minus €47,- administratiekosten terug. 

Wombfulness adviseert deelnemers om een annuleringsverzekering/reisverzekering af te sluiten.

Retraiteschema en reisroute:

a. Discretie van de organisator: De Organisator behoudt zich het recht voor het schema, de route, activiteiten en begeleiders van de retraite naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig doorgegeven aan de deelnemers.

b. Verantwoordelijkheid van de deelnemer: Je bent verantwoordelijk voor het naleven van het retraiteschema en de route. Je bepaalt zelf aan welke programmaonderdelen je meedoet. Gemiste activiteiten of sessies als gevolg van persoonlijke keuzes of omstandigheden worden niet gerestitueerd.

Gezondheid en veiligheid:

a. Verantwoordelijkheid van de deelnemer: Je bent verantwoordelijk voor het bekendmaken van alle relevante medische aandoeningen, allergieën, dieetbeperkingen of fysieke beperkingen aan de Organisator vóór de retraite. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deelname aan de Retraite veilig voor je is.

b. Medische noodgevallen: In het geval van een medisch noodgeval zal de Organisator redelijke inspanningen leveren om je te helpen. De Organisator is echter niet aansprakelijk voor medische kosten of aansprakelijkheid tijdens de retraite.

Gedrag

a. Respectvolle omgeving: Van deelnemers wordt verwacht dat ze elkaar, het retraitepersoneel en de retraitelocatie met respect, hoffelijkheid en aandacht behandelen.

b. Naleving van wetten: Deelnemers moeten alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van de retraitelocatie en het land naleven.

c. Beëindiging: De Organisator behoudt zich het recht voor je deelname aan de retreat zonder restitutie te beëindigen als je gedrag als storend, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd.

 

Aansprakelijkheid:

a. Vrijwaring van aansprakelijkheid: Door deel te nemen aan de retraite ga je ermee akkoord de Organisator te ontslaan van alle aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, verlies, schade of kosten opgelopen tijdens de Retraite.

b. Persoonlijke bezittingen: De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan je persoonlijke bezittingen tijdens de retraite.

Intellectueel eigendom:

a. Eigendom: Alle intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot retraitematerialen, presentaties en opnames, blijven het exclusieve eigendom van de Organisator.

b. Gebruik: Je mag geen retraitematerialen of intellectueel eigendom reproduceren, distribueren of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

Fotografie en media:

a. Toestemming: Door deel te nemen aan de retraite verleen je de Organisator het recht om foto’s, video’s of getuigenissen die zijn gemaakt tijdens de retraite te gebruiken voor promotiedoeleinden.

b. Privacy: De organisator behandelt alle door jou verstrekte persoonlijke informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Wijzigingen en beëindiging:

a. Wijzigingen: De Organisator behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Deelnemers ontvangen bericht over eventuele wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende inschrijvingen voor de retraite.

b. Beëindiging: De Organisator kan de retraite of jouw deelname aan de retraite om welke reden dan ook beëindigen. In geval van beëindiging betalen de Organisatoren de betaalde Retraitekosten terug, indien van toepassing.

Toepasselijk recht en jurisdictie:

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Door je te registreren en deel te nemen aan de Retreat, bevestig je dat je alle bepalingen in deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt gebonden te zijn aan alle bepalingen in deze Overeenkomst.

 

Algemene voorwaarden – Online Jaarcyclus Uitgerust Moederschap

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot of deelneemt aan de online cursus voor Uitgerust Moederschap (de “Cursus”) die wordt aangeboden door Wombfulness. Deze Voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou (aangeduid als “Deelnemer”, “jij” of “jouw”) en Wombfulness (aangeduid als “wij”, “ons”, “onze” of “Cursusaanbieder”). Door de jaarcyclus of cirkel te openen of eraan deel te nemen, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag je de Cursus niet openen of eraan deelnemen.

Inhoud van de Cursus:

a. De Cursus biedt educatief materiaal, hulpmiddelen en begeleiding die speciaal zijn afgestemd op moeders, met als doel hen te helpen navigeren en om te gaan met de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.
b. De inhoud van de Cursus kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, videocolleges, schriftelijk materiaal, oefeningen, quizzen en aanvullende bronnen.

Inschrijving:

a. Om je in te schrijven voor de cursus, moet je nauwkeurige en volledige informatie over jezelf verstrekken.
b. Je moet ten minste 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van een wettelijke voogd om deel te nemen aan de cursus.

Intellectueel eigendom:
a. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken, in de inhoud van de Jaarcyclus behoren toe aan de Cursusaanbieder.
b. Je mag de inhoud van de Jaarcyclus alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Reproductie, distributie of het delen van de cursusinhoud met derden is strikt verboden.

Toegang tot de Cursus en Duur:

a. Bij inschrijving krijg je toegang tot de Jaarcyclus voor een bepaalde periode, zoals bepaald door de Cursusaanbieder.
b. De Cursusaanbieder behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Jaarcyclus op elk moment te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Vereisten en verwachtingen van de Cursus:

a. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan de Cursus.
b. Er wordt van je verwacht dat je het cursusmateriaal en de cursusactiviteiten ijverig en te goeder trouw volgt, waarbij je ernaar streeft je leerervaring te maximaliseren.

Geen garanties:

a. De Jaarcyclus wordt geleverd op een “as is” basis zonder enige garanties of waarborgen, expliciet of impliciet.
b. De Cursusaanbieder garandeert geen specifieke resultaten van deelname aan de Cursus.

Restituties en annuleringen:
a. Het restitutiebeleid, indien van toepassing, wordt duidelijk gecommuniceerd op het moment van inschrijving.
b. De Cursusaanbieder behoudt zich het recht voor om de Cursus te annuleren of te verplaatsen als gevolg van onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen heb je mogelijk recht op restitutie of een alternatieve regeling.

Beperking van aansprakelijkheid:
a. Voor zover wettelijk toegestaan is de Cursusaanbieder niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of speciale schade voortvloeiend uit of in verband met uw deelname aan de Jaarcyclus.

Privacy en gegevens:

a. De Cursusaanbieder zal persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht en jurisdictie:

a. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
b. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Wijzigingen:

a. De Cursusaanbieder behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bijgewerkte Voorwaarden zullen beschikbaar worden gesteld op het cursusplatform of via andere geschikte middelen.

Door de cursus te bezoeken of eraan deel te nemen, erkent u dat u deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden of beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat.